ຖານຂໍ້ມູນການອອກແບບ ລາຍຜ້າດັ້ງເດີມຂອງຊົນເຜົ່າໂອມາ

ການປົກປ້ອງສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາ ສຳລັບ ຊົນເຜົ່າໂອມາ ໃນ ສປປ ລາວ.

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

ທີ່ນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຄົ້ນພົບການອອກແບບລາຍ ດັ້ງເດີມທີ່ສືບທອດກັນມາຈາກຫຼຸ້ນສູ່ຫຼຸ້ນ ແລະ ການນຸ່ງເຄື່ອງແບບດັ້ງເດີມ ຂອງເຜົ່າໂອມາ ໃນ ສປປ ລາວ. ຖານຂໍ້ມູນນີ້ ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນມາໂດຍ ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມ ຈາກເຜົ່າໂອມາ ບ້ານນານໍ້າ, ສປປ ລາວ ເພື່ອເປັນການອະນຸລັກວັດທະນະທໍາ ແລະ ທັງເປັນ ການເຊີນຊວນທຸກພາກສ່ວນ ໃຫ້ການຮ່ວມມື ໃນການເຄົາລົບກົດລະບຽບ 3 ຂໍ້ຄື: ອະນຸຍາດ, ອ້າງອີງ ແລະ ສິ່ງຕອບແທນ. ຂໍ້ມູນທີ່ບັນຈຸໃນຖານຂໍ້ມູນນີ້ເປັນຂອງເຜົ່າໂອມາ ບ້ານນານໍ້າ, ສປປ ລາວ. ກົດບ່ອນນີ້ ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ.

ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ

ເລືອກເຄື່ອງນຸ່ງດ້ານລຸ່ມ ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນທາງ ວັດທະນະທໍາຂອງເຄື່ອງນຸ່ງເຜົ່າໂອມາ.

ປະຊາກອນ

ເລື່ອງລາວຂອງຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍທີ່ອາໄສຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ.

ລາຍຜ້າ

ລາຍດັ້ງເດີມທີ່ໃຊ້ປະດັບເຄື່ອງນຸ່ງ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງລາຍຕ່າງໆ.

ວິທີການ

ທັກສະ ແລະ ວັດສະດຸຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງການໃນ ການຜະລິດເຄື່ອງນຸ່ງ.

ສິດທິ

ຖານຂໍ້ມູນນີ້ເປັນພາກສ່ວນໜື່ງຂອງຄວາມພະ ຍາຍາມໃນການສະໝັບສະໜູນ ສິດທິຊັບສິນທາງ ປັນຍາຂອງຄົນຊົນເຜົ່າ ແລະ ຊຸມຊົນ.

Consent icon

ອະນຸຍາດ

Credit icon

ອ້າງອີງ

Compensation icon

ສິ່ງຕອບແທນ